4/3/14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προτίθεται να προσλάβει, εκτάκτως και για αυστηρώς συγκεκριμένο χρόνο, έναν διοικητικό υπάλληλο για το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προς αναπλήρωση εργαζομένου ο οποίος θα απουσιάσει με άδεια. Η εργασία θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα αφορά το διάστημα από 1 Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου 2014, με κάλυψη ασφάλισης και περίθαλψης σύμφωνα με τον νόμο.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την τήρηση συμβατικών και ψηφιακών αρχείων, πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας, τον σχεδιασμό αφισών και μπάνερ (προαιρετικά), τη σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου και προσκλήσεων για τις εκδηλώσεις του ΜΙΕΤ, την αναζήτηση δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο,την τήρηση του λογαριασμού facebook του Κέντρου και, επικουρικά, τη βοήθεια στο βιβλιοπωλείο της Βίλας Καπαντζή και τη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
- να είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης (ή περιχώρων)
- να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
- να έχουν πλήρη εξοικείωση και να χειρίζονται με άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και ιδιαίτερα τα προγράμματα office της Microsoft (word, excel, powerpoint), την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (outlook, gmail) και τα κοινωνικά δίκτυα
- να χρησιμοποιούν άψογα και ορθογραφημένα την ελληνική γλώσσα
- να είναι γνώστες της αγγλικής και, επικουρικά, άλλων γλωσσών
- να έχουν ευχέρεια σε απλές αριθμητικές πράξεις (βασικές μετρήσεις, μετατροπές κλίμακας, αναλογικές μεθόδους, ποσοστιαίες μετατροπές)
- να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες)
Οργανωτικότητα, τήρηση προθεσμιών, αποδοτική διαχείριση χρόνου και εργασιών, ομαδικό πνεύμα και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, επικοινωνιακή ευχέρεια και φυσική ευγένεια, είναι προσόντα που θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να αποστείλουν –με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση miet.reception@gmail.com (στο πεδίο «θέμα», το επώνυμο και το όνομα του υποψηφίου)– σύντομο βιογραφικό (resume), σε μορφή word ή pdf, το οποίο θα περιλαμβάνει:
- Φωτογραφία υποψηφίου
- τόπο & χρονολογία γέννησης
- οικογενειακή κατάσταση
- διεύθυνση κατοικίας
- αριθμούς τηλεφώνων
- ηλεκτρονική διεύθυνση
- διευθύνσεις κοινωνικών δικτύων (προαιρετικά)
- εγκύκλιες σπουδές (βαθμός απολυτηρίου λυκείου)
- ανώτατες σπουδές (πτυχία και βαθμολογία)
- ξένες γλώσσες (πτυχία και βαθμολογία) και Η/Υ
- επιπλέον δεξιότητες και ενδιαφέροντα
- επαγγελματική εμπειρία και αναφορά συστατικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν

Το ΜΙΕΤ τηρεί τους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών λήγει το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014. Παρακαλούμε να αποφύγετε την επικοινωνία με συμβατικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά.

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν  στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά σπουδών τους και να περάσουν από συνέντευξη. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για το αποτέλεσμα. Ο τελικός επιτυχών θα ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου και θα υπογράψει επτάμηνη σύμβαση με το ΜΙΕΤ ώστε να αναλάβει εργασία στις 2 Μαΐου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: